Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos tulee mietittyä tavanomaistakin enemmän näin uuden vuosikymmenen alkumetreillä. Euroopan unioni on siirtynyt joullukuun alussa  2019 työhön ja toimiin ryhtyneen Ursula Von Der Leyerin uuden komission myötä vihreän transition vaiheeseen. 

Askelia vihreämpään suuntaan oli jo otettu edellisen komission toimesta, mutta herääminen ilmastonmuutoksen uhkakuviin on nyt huimasti vauhdittanut ajatusta Euroopasta arvoiltaan vihreimpänä maanosana ja samalla mallina muille. - Pyrkimyksenä on luoda Euroopasta  kokonaan ilmastoneutraali  maanosa 2050 mennessä. Euroopan unionin suurena haasteena tulee olemaan se, miten tasa-arvoisesti siirtyä  toteuttamaan ympäristöystävällisempiä ja hiilineutraalimpia sekä kestävämpiä vaihtoehtoja, koska unioniin kuuluvien valtioiden taloudelliset  lähtökohdat ovat niin erilaiset. 

Euroopan unionin  tavoitteena on saada aikaan vähintään biljoonan euron eli 1000 miljardin euron investoinnit ilmastoneutraaliuden edistämiseksi. Kaikkien EU-maiden ja toimialojen on annettava oma panoksensa siirtymän toteuttamiseen, mutta haasteiden suuruusluokka vaihtelee. Joillakin alueilla siirtymä aiheuttaa erityisen voimakkaita taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näille alueille tarjotaan uuden järjestelyn, eli ns. oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin, avulla räätälöityä taloudellista ja käytännön tukea tarvittavien investointien aikaansaamiseksi.

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma täydentää  laajempaan, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (ns. ”Green Deal”) liittyviä toimenpiteitä kolmella tavalla.

1. Rahoitus: Ohjelmissa pyritään saamaan  aikaan vähintään biljoonan euron eli 1000 miljardin euron kestävät investoinnit alkavan vuosikymmenen kuluessa. EU:n budjetista suunnataan  ilmasto- ja ympäristötoimiin suurempi osuus kuin koskaan aikaisemmin sekä houkutellaan myös aikaisempaa enemmän yksityistä rahoitusta. Euroopan investointipankilla on toiminnassa keskeinen tehtävä.

2. Edellytysten luominen: Ohjelmissa luodaan kannustimia julkisille ja yksityisille investoinneille ja suunnataan investointeja kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin. EU avustaa sijoittajia tässä nostamalla kestävät rahoituskohteet rahoitusjärjestelmän ytimeen ja  edesauttaa kestäviä julkisia investointeja kannustamalla julkista sektoria vihreää kehitystä tukevaan budjetointiin. Vihreän kehityksen ratkaisujen painottaminen julkisissa hankinnoissa ja valtiontuen myöntämisperusteiden helpottaminen alueilla, joilla siirtymä on erityisen hankala ovat myös tärkeitä kannusteita.

3. Käytännön tuki: Komissio tukee viranomaisia ja hankkeiden vetäjiä kestävyysperiaatteiden mukaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma  tuo siirtymän edellyttämää lisärahoitusta kaikille EU:n alueille. Siirtymän kannalta vaikeimmassa asemassa oleville alueille tarkoitettu ns. oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi taas on keskeinen tapa varmistaa, että siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen toteutetaan oikeudenmukaisesti.

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin  avulla  on tarkoitus tarjota kohdennettua lisätukea, jotta kaudella 2021–2027 saadaan investoitua vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat. Mekanismin avulla rahoitetaan muuanmuassa  investointeja, joilla autetaan fossiilisten polttoaineiden arvoketjuista riippuvaisia työntekijöitä ja yhteisöjä. Ilmastoneutraaliuteen pyrkiminen tulee olemaan luonnollisesti haasteellista, mutta seuraamalla tiiviisti toimien edistymistä kohti tavoitteita sekä tarvittavia korjausliikkeitä tehden on mahdollista onnistua! Muutokseen vaaditaan kuitenkin meidän kaikkien panostus! Kannattaa miettiä, mitä voisi omassa elämässään erilaiisilla valinnoilla "vihertää" enemmän!

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_19_6714 ja https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_20_24

   Kaaviossa havainnollistettu miten 1000 miljardin Euron rahoitus kerätään.

Blogiin.jpg